Projectmanagement

Woordenboek met 193 definities

Woordenboeken Publicatie Projectmanagement op 24 maart 2021
Accept
Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de bedreiging te laten voortbestaan. Het is in dit geval voordeliger om de risico te accepteren, dan het nemen van een maatregel. Het accepteren van een bedreiging moet doorlopend worden bewaakt om te zorgen dat deze aanvaardbaar blijft.
Acceptance
De formele erkenning van het project dat voldoet aan de afgesproken acceptatiecriteria en daarmee voldoet aan de eisen van de stakeholders.
Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor het vaststellen van de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden in het projectvoorstel (project brief) opgenomen en verfijnd in het PID (Project Initation Document). Elke criterium moet meetbaar opgesteld worden. Een voorbeeld […]
Activiteitennetwerk
Een stroomdiagram dat de activiteiten uit een plan laat zien met hun onderlinge afhankelijkheden. Het netwerk laat de duur van elke activiteit zien. In het netwerk staat aangegeven wat de vroegst en laatst mogelijke start- en einddatum van een activiteit is. Het maken van een activiteitennetwerk is een stap van het proces planning.
Agile methods
Softwareontwikkelingsmethoden die gebruik maken van een projectmatige aanpak om in herhalende korte tijdsperioden software stapsgewijs te ontwikkelen.
Approval
De formele bevestiging dat een product af is en voldoet aan de eisen zoals gedefinieerd in de bijbehorende Product Description. Hoewel het product gereed is, hoeft het nog niet aan alle eisen te voldoen. Voor sommige eisen kunnen concessies gemaakt zijn.
Approver
Persoon of groep waarvan vastgesteld is dat die gekwalificeerd en bevoegd is om een product goed te keuren als zijnde afgerond en geschikt is voor het doel. De Project Board krijgt vaak de functie als approver.
Assumption
Een bewerking die voor planningsdoeleinden wordt als waar wordt beschouwd, maar die later zou kunnen wijzigen. Een aanname wordt gedaan als bepaalde feiten nog niet (geheel) bekend zijn of als er nog geen beslissing over genomen is. Er worden meestal alleen aannamen gedaan over zaken die van zo groot belang zijn dat wanneer ze wijzigen […]
Assurance
Alle systematische acties die nodig zijn om vertrouwen te verschaffen dat het doel geschikt is. Geschiktheid kan onder verschillende omstandigheden subjectief of objectief gedefinieerd worden. Het gevolg is dat de borging in zekere mate van onafhankelijkheid nodig heeft ten opzichte wat wordt geborgd. Het doel: systeem proces organisatie programma project eindresultaat benefit bekwaamheid product
Authority
De bevoegdheid om bronnen toe te wijzen en besluiten te nemen (van toepassing op project-, fase- en teamniveau).
Authorization
Punt waarop een bevoegdheid wordt verleend.
Avoid
Risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij geen acties wordt genomen. Redenen voor het vermijden van het risico: De bedreiging heeft geen impact. De bedreiging kan niet plaatsvinden of de kans dat het plaats vindt is heel klein. De kosten van de tegenmaatregelen is te groot en de schade is te beperkt.
Baseline
Het bevriezen van een positie of situatie van een of meerdere producten door deze te beschrijven of te kopiëren. Zelfs wanneer de positie of een product wordt aangepast, blijft de oorspronkelijke “baselined” product onveranderd en beschikbaar als referentie. Bij het raamwerk ITIL wordt de baseline opgeslagen in de CMDB (Configuration Management Database).
Baseline management product
Een type management product dat aspecten van het project definieert. Na goedkeuring is de baseline management product onderworpen aan wijzigingsbeheer.
Benefit
De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd.
Benefits Review Plan
Een plan dat vastlegt wanneer en hoe een meting kan worden uitgevoerd van de te bereiken benefits van het project. Als het project wordt gemanaged in het kader van een programma, kan deze informatie op programmaniveau worden gemaakt en onderhouden.
Benefits tolerance
Afwijking ten opzichte van de verwachte benefits die is toegestaan, voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. De benefits-tolerantie moet worden vastgelegd in de Business Case.
Business Case
Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten: de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate […]
Centre of Excellence
Een bedrijfsbrede coördinerende functie voor portfolio’s, programma’s en projecten die zorgt voor: standaarden consistentie van methoden en processen kennismanagement borging training
Change Authority
Groep of persoon die verantwoordelijk is voor het beoordelen van een wijziging (Request for Change). De Change Authority krijgt een budget toegewezen en kan daarbinnen een wijziging goedkeuren.
Change Budget
Het bedrag dat aan de Change Authority wordt toegewezen, om te besteden aan goedgekeurde wijzigingen (Request for Change).
Change Control
PRINCE2 component die beschrijft hoe de afhandeling van Project Issues wordt gewaarborgd. De afhandeling bestaat uit: Registratie Analyse Besluitvorming
Change control-techniek
PRINCE2 techniek voor wijzigingsbeheer.
Checkpoint
Periodieke bespreking van de voortgang op teamniveau. De meest gangbare vorm van deze bespreking is een vergadering of werkoverleg.
Checkpoint Report
Rapport waarin de samenvatting van de checkpoint meeting (vergadering) is beschreven. Het Checkpoint rapport wordt aan het projectmanager en -team gegeven. De inhoud van het rapport wordt bepaald in het Work Package.
Closure notification
Kennisgeving van de Project Board om alle stakeholders en locaties waar het werk plaatsvindt te laten weten dat de projectresources ontbonden kunnen worden en ondersteunende diensten, zoals ruimte, materiaal en toegang, kunnen worden opgeheven. De aankondiging moet een afsluitingsdatum vermelden tot wanneer kosten ten laste van het project kunnen worden gebracht.
Closure recommendation
Een aanbeveling, voorbereid door de Project Manager om de Project Board te laten weten dat het project kan worden afgesloten. De Project Board kan de aanbeveling omzetten tot een aankondiging van projectafsluiting, die verzonden kan worden.
Communication Management Strategy
Een beschrijving van de middelen voor, en frequentie van communicatie tussen het project en de stakeholders van het project.
Communication Plan
Plan waarin voor alle betrokkenen bij het project de benodigde informatie, manier en frequentie van informatie wordt vastgelegd. Het communicatie plan vormt onderdeel van het Project Initiation Document.
Concession
Een afwijking van de specificatie die zonder corrigerende maatregel is geaccepteerd door de Project Board.
Configuration item
Een entiteit die onderworpen is aan configuratiemanagement. De entiteit: component van een product product reeks producten in een release
Configuration Item Record
Een vastlegging die de status, versie en variant van een configuratie-item beschrijft, inclusief alle informatie over belangrijke verbanden daartussen. De informatie wordt in het kader van Configuration Management bijgehouden.
Configuration Librarian
Rol binnen Project Support van de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor het configuratiemanagement van de projectproducten. Deze rol beheert ook het Issue Log.
Configuration Management
Technische en administratieve activiteiten die betrekking hebben op de creatie, het onderhoud en de beheerde wijziging van configuraties gedurende de hele levensduur van een product. De activiteiten: het volgen identificeren registreren beheren zeker stellen De activiteiten worden bijgehouden in software voor configuration management.
Configuration Management Plan
Een onderdeel van het Project Quality Plan waarin wordt beschreven hoe en door wie Configuratie Management uitgevoerd gaat worden.
Configuration Management Strategy
Een beschrijving van hoe en door wie de producten van een project worden beheerst en beschermd.
Configuration Management System
De verzameling van processen, tools en databases die worden gebruikt voor het managen van configuratiegegevens. Een project gebruikt meestal het configuratiemanagementsysteem van de organisatie van de klant of leverancier.
Configuration-audit
Een vergelijking van de gegevens, zoals die in de Configuration Records staan met de feitelijke status van het product zoals dat bekend is bij degene die daarvoor verantwoordelijk is.
Constraint
De begrenzingen of restricties waar het project aan gebonden is.
Contingency
Reserve die meestal wordt aangehouden voor het afhandelen van verschillen van tijd en kosten of voor risico’s. PRINCE2 geen voorstander is van het gebruik van de post onvoorzien, omdat begrotingsonnauwkeurigheden niet worden gemanaged. Het instellen van toleranties en risico’s worden gemanaged door passende risicomaatregelen, waaronder de maatregel voor het treffen van een noodvoorziening, die wordt […]
Contingency Plan
Een calamiteitenplan met de te nemen beslissingen en maatregelen voor wanneer een risico optreedt. Als de Project Board een Contingency Plan goedkeurt, wordt er ook een Contingency Budget gereserveerd voor de implementatie van het plan als de omstandigheden, waarvoor het plan is gemaakt, zich voordoen.
Controls
Component die beschrijft hoe een project wordt beheerst, zodat er producten worden opgeleverd die voldoen aan de acceptcriteria, in overeenstemming met de geplande inzet en kosten en met een levensvatbare Business Case. Belangrijkste instrumenten: Project Initiation End Stage Assessment Highlight Report Exception Report Exception Assessment Project Closure Stage, Tolerance
Corporate or program standards
Overkoepelende standaarden waaraan het project zich aan dient te houden. Deze standaarden zullen van invloed zijn op de vier project strategieën en de beheersinstrumenten van het project. Project strategieën: Communication Management Strategy Configuration Management Strategy Quality Management Strategy Risk Management Strategy
Corrective action
Acties om een bedreiging van de toleranties van een plan of mankement in een product op te heffen.
Cost tolerance
De afwijking ten opzichte van de geplande kosten die worden toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. De kostentolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan.
Critical Path
De lijn die in een activiteitennetwerk de start met de laatste activiteit verbindt via de activiteiten met de geringste float. De float van een activiteit wordt bepaald door het verschil tussen de vroegst mogelijke startdatum en de laatst mogelijke startdatum van de activiteiten. Meestal gaat deze lijn via de activiteiten die een float van 0 […]
Customer
Een persoon of groep die de opdracht heeft gegeven en voordeel zal hebben van het uiteindelijke resultaat.
Fallback
Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een noodplan wordt opgesteld met de acties die ondernomen zullen worden om de impact van de bedreiging te reduceren mocht het risico zich voordoen.
Follow-on Action Recommendations
Een rapport met aanbevelingen die kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor vervolgprojecten en te ondernemen lijnactiviteiten. Ook worden vervolgacties met betrekking tot incomplete producten of openstaande Project Issues opgenomen.
Gantt Chart
Een diagram waarin de activiteiten van een plan in tijd worden weergegeven en de resources die ervoor nodig zijn. Een Gantt chart, of een andere vorm van balkenplanning, is een onderdeel van een plan en wordt gemaakt in Scheduling.
Governance
Project Governance: De terreinen van corporate governance die specifiek gerelateerd zijn aan projectactiviteiten. Effectieve governance van projectmanagement zorgt ervoor dat de projectportfolio van een organisatie is afgestemd op de organisatiedoelstellingen, efficiënt wordt uitgevoerd en stabiel is. Corporate Governance: De doorlopende activiteit van het in stand houden van een degelijk systeem van interne controle, waarmee de bestuurders […]
Haalbaarheidstudie
Een studie om vast te stellen of een bepaalde benadering voor een doel haalbaar is. Een haalbaarheidsstudie wordt gedaan wanneer er meer informatie nodig is om de situatie te onderzoeken en vast te stellen wat de opties zijn. Deze haalbaarheidsstudie wordt beschouwd als een apart project waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden in een volgend […]
Highlight Report
Een periodiek rapport van de projectmanager aan de Project Board over de voortgang in de betreffende stage.
Host site
De locatie waar projectwerk wordt uitgevoerd. De host site kan zowel een kantoor of een bouwplaats zijn.
Impact
Het gevolg van het optreden van een bepaalde kans of bedreiging, of de verwachting van een dergelijk gevolg.
Inherent risk
De gevolgen van het optreden van een risico als er geen actie wordt opgenomen om het te managen.
Initiation stage
De periode vanaf de autorisatie door de Project Board van de projectinitiatie tot aan het moment dat zij het project autoriseren. De gedetailleerde planning en inrichting van de projectmanagement infrastructuur wordt afgedekt door het proces “Initiating a Project”.
Issue
Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, wat niet gepland was en waarvoor een managementactie is vereist. Mogelijke issues: punt van zorg vraag wijzigingsverzoek suggestie afwijking van de specificatie Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft.
Issue Log
Een lijst met alle binnengekomen Project Issues inclusief Request for Change en Off-specifications. Van elke kwestie wordt beschreven: wat het behelst hoe het wordt beoordeeld welke besluiten zijn genomen wat de huidige status is
Issue Register
Een register gebruikt voor het vastleggen en onderhouden van informatie over alle issues die formeel worden gemanaged. Het Issueregister moet regelmatig worden bewaakt door de Project Manager.
Issue Report
Een rapport met daarin: de beschrijving van de issue de impactbeoordeling de aanbevelingen voor een wijzigingsverzoek de afwijking van de specificatie een probleem een punt van zorg Het rapport wordt alleen gemaakt voor die issues die formeel moeten worden afgehandeld.
Lessons Learned Log
Een groeidocument dat wordt aangemaakt in het proces “Setting Up Project Files”. In het document wordt gedurende het project alle leerpunten gedocumenteerd. Het Lessons Learned Log wordt minimaal bij iedere faseovergang bijgewerkt en aan het eind van het project verwerkt tot het Lessons Learned Report.
Lessons Learned Report
Een rapport dat alle leerpunten documenteert die nuttig kunnen zijn voor toepassing in andere projecten. Het doel van het rapport is het aansporen tot actie, zodat de positieve leerpunten verankerd kunnen worden in de werkwijze van de organisatie. Daarnaast wordt de organisatie in staat gesteld om de negatieve punten bij volgende projecten te vermijden. Gedurende […]
Logs
Informele gegevensverzamelingen die worden gemanaged door de Project Manager, waarvoor geen overeenstemming nodig is met de Project Board wat betreft format en samenstelling. PRINCE2 kent de volgende logs: Daily Log Lessons Learned Log
Management of Risk
Component die de omgang met risico’s beschrijft.
Management Product
Een product voor het managen van het project en dat noodzakelijk is voor het handhaven van kwaliteit. De managementproducten blijven gelijk, ongeacht het project en kunnen conform beschrijving of met eventuele aanpassingen voor alle projecten worden gebruikt. Soorten managementproducten: Baselines Records Rapporten Bijvoorbeeld onderdelen: Highlight Report End Stage Report Project Initiation Document Risk Log Stage […]
Management Stage
Het onderdeel van een project dat de Project Manager op ieder willekeurig moment zal managen namens de Project Board. Aan het einde van het stage gaat de Project Board beoordelen: De gemaakte voortgang De status van het Project Plan De Business Case De risico’s De Project Board zal aan de hand van de beoordeling besluiten […]
Milestone
Een belangrijke gebeurtenis in de tijdsplanning van een plan, zoals de afronding van belangrijke Work Packages, een technische fase of een managementfase.
Off-Specification
Onderdeel dat van een project wordt verwacht, maar volgens de geldende plannen niet door het project wordt of is geleverd, bijvoorbeeld een product of een specifieke eigenschap van een product. Dit kan een ontbrekend product zijn of een product zijn dat niet voldoet aan de specificaties. Een afwijking van de specificatie is een van de […]
Operational and Maintenance Acceptence
Specifiek soort acceptatie door de persoon of groep die het product gaat ondersteunen zodra het is overgedragen aan de operationele omgeving.
Outcome
Outcome wordt gebruikt om het totaal te beschrijven van het project beoogt op te leveren en wordt veelal gehanteerd in situaties waar het resultaat van een project een minder tastbaar product is.
Output
Specialistisch product dat wordt overgedragen aan eindgebruikers. Managementproducten die eveneens worden opgeleverd door een project wordt niet gezien als output, deze producten worden alleen gemaakt om het project te managen.
Peer review
Reviews in een project of delen van een project waar personeel van de klantorganisatie en/of andere organisaties een onafhankelijke beoordeling van het project uitvoeren. Met een peer review wordt beoogd nieuwe perspectieven te introduceren en kennisdeling te bevorderen. Peer reviews kunnen op elk moment in een project plaatsvinden. Meestal wordt een peer review uitgevoerd aan […]
PID
Een document dat alle relevantie informatie samenvoegt die nodig is om het project een goede start te geven en alle betrokkenen te informeren over de aanpak. Met de Project Initiation Document wordt de basis gelegd voor het project. Met een goedgekeurd PID committeert de Project Board zich aan het project, kan de projectvoortgang worden beoordeeld […]
Plan
Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van een doel. Een plan beschrijft: Wat het doel is Wanneer het opgeleverd moet worden Hoe het doel te bereiken Door wie PRINCE2 type plannen: Project Plan Stage Plan Team Plan Exception Plan Benefits Review Plan
Planned closure
Activiteit om een project planmatig af te sluiten.
Planning horizon
De tijdsperiode waarvoor het mogelijk is om nauwkeurig te plannen.
Portfolio
Alle programma’s en onafhankelijke projecten die door een organisatie, een groep van organisaties of een organisatie-eenheid worden uitgevoerd.
Post-Project Review
Een of meer beoordelingsacties na afsluiting van het project om te bepalen of de verwachte Business Case-baten inderdaad zijn gerealiseerd.
Post-Project Review Plan
Plan dat aan het eind van het project voor de Executive beschrijft hoe en wanneer beoordelingsacties moeten worden uitgevoerd om de Business Case-baten van het project te meten.
Premature closure
Activiteit voor het afsluiten van een project voor de geplande afsluiting. De Project Manager moet erop toezien dat lopende werkzaamheden niet zonder meer gestopt worden, maar dat het project alle tot dan toe gecreëerde producten wordt veiliggesteld. Daarnaast controleert de Project Manager de eventuele hiaten, achtergebleven door het stoppen van het project, worden doorgegeven aan […]
Prerequisites
Alle fundamentele aspecten die vooraf aanwezig moeten zijn, en blijven, om een plan te laten slagen.
PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]
PRINCE2 principles
De grondbeginselen voor een goed projectmanagement, die de basis vormen voor het managen van een project op basis van PRINCE2.
Probability
Dit is de geëvalueerde mogelijkheid dat een bepaalde bedreiging of kans zich daadwerkelijk voordoet, inclusief een schatting van de frequentie waarmee dit zou kunnen gebeuren.
Problem
Een type issue dat een Project Manager moet oplossen of escaleren. Het probleem is niet gelijk aan een wijzigingsverzoek of een afwijking van de specificatie.
Procedure
Een omschreven reeks acties voor een bepaald aspect van projectmanagement die specifiek voor het project is opgesteld, bijvoorbeeld een risicomanagementprocedure.
Process
Een gestructureerde verzameling activiteiten die zijn ontworpen om een bepaalde doelstelling te bereiken. Een proces gebruikt een of meer inputs en vormt die om tot gedefinieerde outputs. Er worden onder PRINCE2 acht processen onderscheiden elk met hun eigen specifieke doel. Een proces wordt gedefinieerd door een doel en een verzameling samenhangende activiteiten die samen het […]
Producer
De persoon of groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een product. Een rol die de eigenaar van een bepaald document, dat onderhevig is aan een quality review, weergeeft. Per definitie wordt deze rol toegedeeld aan degene die het product heeft gemaakt of aan degene die het team heeft geleid dat verantwoordelijk is voor […]
Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Product Breakdown Structure
Een hiërarchische structuur van alle producten die gedurende een plan moeten worden gemaakt.
Product checklist
Lijst met de belangrijkste producten uit een plan met hun geplande en gerealiseerde data met betrekking tot kwaliteitscontrole en oplevering. Deze lijst is te gebruiken als checklist voor Project Board en projectmanager.
Product Description
Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de benodigde bronnen en de kwaliteitscriteria van een product. De product beschrijving wordt opgesteld zodra een product tijdens het planningsproces wordt gedefinieerd.
Product Flow Diagram
Een schema dat de volgorde van productie en de onderlinge afhankelijkheden tussen producten uit de Product Breakdown Structure toont.
Product-based planning
Een techniek die tot een allesomvattend plan leidt, gebaseerd op het maken en opleveren van de vereiste outputs. Deze techniek houdt rekening met producten die als randvoorwaarde nodig zijn, kwaliteitseisen en hun onderlinge afhankelijkheden. Onder deze techniek valt het maken van: Product Breakdown Structure Product Descriptions Product Flow Diagram
Productlevenscyclus
Ideaaltypische voorstelling van de levensloop van producten, vanafintroductie tot moment waarop product uit markt w genomen. De presentatie van levenscyclus door middel van verloop van afzet in de tijd: Afzet in introductiefase kent een geleidelijke toename In groeifase een progressieve afzetstijging In verzadigingsfase een daling Daling sterker in de neergangsfase
Product Status Account
Een statusrapport van producten. De vereiste producten kunnen worden aangeduid met hun unieke identificatie of met het deel van het project waarin ze zijn ontwikkeld.
Programme
Een programma bestaat uit een verzameling projecten, die zodanig geselecteerd, gepland en uitgevoerd worden dat deze samen bijdragen leveren met strategisch belang voor de organisatie. Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur, die is opgezet om de implementatie van een verzameling met elkaar samenhangende projecten en activiteiten te coördineren, te sturen en te controleren teneinde […]
Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Approach
Beschrijving van het type oplossing dat door het project ontwikkeld gaat worden of de methode die moet leiden tot de oplossing. Onder de projectaanpak past ook een globale beschrijving van het verloop van het project, wat een eerste aanzet kan zijn voor de fasering van het project.
Project Assurance
Rol in de organisatie die verzekert dat het project op een correcte manier wordt uitgevoerd, zodat de belangen worden gewaarborgd. De projectborging blijft de eindverantwoordelijkheid van de Project Board aan onafhankelijke deskundigen. De belangen die gewaarborgd worden: Supplier Business User
Project Authorization Notification
Kennisgeving van de Project Board aan alle stakeholders en gastlocaties dat het project is geautoriseerd en hen te verzoeken alle noodzakelijke logistieke ondersteuning die toereikend is voor de duur van het project. Onder de ondersteuning vallen bijvoorbeeld: communicatiefaciliteiten materiaal alle projectondersteuning
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Brief
Een beschrijving van het voorgenomen project: een uitwerking en uitbreiding van het Project Mandate dat, na goedkeuring van de Project Board, de basis legt voor de projectinitiatie. De beschrijving bevat: het doel de kosten de benodigde tijd prestatie-eisen beperkingen voor een project Het voorstel wordt voorafgaand aan het project gemaakt tijdens het proces “Starting up […]
Project Closure Notification
Aankondiging van de Project Board om de projectomgeving op de hoogte te stellen dat het project kan worden ontbonden en dat ondersteunende diensten, zoals werkplekken, toegang en computers, kunnen worden vrijgegeven. Er kunnen na de afsluitingsdatum ook geen kosten en uren meer worden toegekend aan het project.
Project Closure Recommendation
Bericht van de projectmanager aan de Project Board dat, na goedkeuring, als Project Closure Notification kan dienen.
Project Document Management
Structuur voor het dossier van een project. Het project wordt onderverdeeld in: Management File planning verslaglegging controls productbeschrijvingen kwaliteitscontroles Specialist File configuratie items
Project Initiation Notification
Kennisgeving van de Project Board aan alle stakeholders en gastlocaties dat het project wordt geïnitieerd en om hen te verzoeken alle noodzakelijke ondersteuning te verstrekken, die toereikend is voor de duur van de initiatiefase. Onder de ondersteuning vallen: logistiek: communicatiefaciliteiten materiaal projectondersteuning
Project Issue
Algemene kwesties en wijzigingsverzoeken die in de loop van het project aan de orde dienen te komen. Een Project Issue kan betrekking hebben op vragen, tips en Requests for Change en Off-specifications. Iedereen kan een Project Issue indienen.
Project Lifecycle
De periode vanaf het opstarten van een project tot de acceptatie van het project product. De levenscyclus van een project mag echter niet worden verward met de levenscyclus van een product. De projectlevenscyclus geeft de volgorde van activiteiten aan die leiden tot het eindproduct inclusief de overdracht aan de gebruikers en de beheerders. De projectmanagementmethodiek […]
Project Management
Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verwachte prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.
Project Management Team
Een team met daarin zowel de leden van de Project Board, de projectmanager, de teammanagers als degenen die zich bezighouden met Project Assurance en Project Support.
Project Management Team Structure
Een organogram met daarin de projectmanagementteamrollen die gebruikt gaan worden en de personen die daaraan zijn toegewezen. De organogram geeft de hiërarchie en de rapportagelijnen aan.
Project Manager
Degene die verantwoordelijk en bevoegd is om een project te leiden. Hij/zij is bevoegd voor het dagelijks managen van het project om alle vereiste producten op te leveren binnen de gestelde grenzen die zijn overeengekomen met de Project Board.
Project Mandate
Informatie, verzameld door de autoriteit die opdracht gegeven heeft voor het project, die het referentiekader voor het project vormt en de aanleiding is om het proces “Starting Up a Project” in te gaan. Het projectmandaat vormt de basis van de Project Brief.
Project Plan
Een plan waarin de belangrijkste projectproducten met opleverdata en kosten worden beschreven. Het projectplan is een onderdeel van het Project Initiation Document. Het plan wordt in de loop van het project aangepast en is een belangrijke informatiebron voor de Project Board om geplande en werkelijke voortgang te vergelijken.
Project Product
Het eindresultaat wat een project moet opleveren voordat de acceptatie wordt verkregen.
Project Product Description
Een speciaal type Product Description die wordt gebruikt om overeenstemming te bereiken met de gebruiker. Het document beschrijft: De scope Eisen project Kwaliteitsverwachtingen van de klant Acceptatiecriteria van het project
Project Quality Plan
Plan waarin wordt aangegeven hoe de kwaliteitsverwachtingen van de klant worden waargemaakt door de producten die het project levert. Het Project Quality Plan is een onderdeel van het Project Initiation Document.
Project Start Up Notification
Aankondiging van het Project Board om de omgeving op de hoogte te stellen dat het project van start gaat en dat om ondersteunende diensten wordt verzocht.
Project Support
Administratieve rol in het projectmanagementteam. Project Support kan advies leveren en hulp bieden op het gebied van: projectmanagementtools richtlijnen administratieve diensten archivering verzamelen actuele gegevens
Project Support Office
Een tijdelijk bureau, opgezet ter ondersteuning van de oplevering van een specifiek veranderingsinitiatief dat wordt uitgevoerd als een project. Het bureau neemt de verantwoordelijkheid voor de rol als Project Support. Het team is samengesteld om projectmanagers te ondersteunen op administratief vlak. Het projectbureau kan de Project Support rol vervullen voor meerdere projecten.
Proximity
De nabijheid van risico’s: wanneer het risico zou kunnen plaatsvinden.
QMS
De volledige verzameling van kwaliteitsstandaarden, -procedures en -verantwoordelijkheden voor een locatie of een organisatie. In context van een project moeten locaties en organisaties worden geïnterpreteerd als de permante of semipermanente organisaties die het project willen sponseren.
Quality
Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften, eisen of specificaties. Kwaliteit is het component dat het belangrijkste kwaliteitsaspecten in een projectomgeving beschrijft. In de PRINCE2-aanpak worden kwaliteitsverwachtingen van de klant waargemaakt […]
Quality Assurance
Een onafhankelijke controle van producten, waarbij gecontroleerd wordt of de producten geschikt zullen zijn voor het doel en voldoen aan de gestelde eisen.
Quality Control
Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. Daarnaast worden de manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.
Quality criteria
Een beschrijving van de kwaliteitsspecificatie waaraan het product zou moeten voldoen en van de kwaliteit maatstaven die worden gehanteerd door degenen die het afgeronde product inspecteren.
Quality inspection
Een systematische, gestructureerde beoordeling van een product, die op een planmatige, gedocumenteerde en georganiseerde wijze wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde personen. De beoordeling wordt uitgevoerd door het reviewteam, bestaande uit 2 of meer personen.
Quality Management
De gecoördineerde activiteiten om een organisatie op het gebied van kwaliteit te sturen en te beheersen.
Quality Management Strategy
De Quality Management Strategy is een strategie die de gedurende het project van toepassing zijnde kwaliteitstechnieken en -standaarden, en de verschillende verantwoordelijkheden voor realisatie van de vereiste kwaliteitsniveaus definieert.
Quality Records
Bewijs dat wordt bewaard om aan te tonen dat de vereiste activiteiten van kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing zijn uitgevoerd.
Quality Register
Een register dat een samenvatting bevat van informatie over alle geplande en afgeronde kwaliteitsactiviteiten. Het Quality Register wordt gebruikt door de projectmanager en Project Assurance als onderdeel van de voortgangsbewaking.
Quality Review
Een quality review is een techniek voor kwaliteitscontrole met een specifieke structuur, specifieke rollen en een specifieke procedure om een product, met name documenten, te beoordelen op volledigheid en juistheid. De deelnemers aan een review zijn afkomstig uit een groep met een bepaald belang bij het betreffende document en/of hebben specifieke kennis om het document […]
Quality Tolerance
De tolerantie die is bepaald voor een kwaliteitscriterium van een product in de vorm van een acceptabel bereik van de waarden. Quality tolerance wordt gedocumenteerd in de Project Product Description en in de Product Description voor elk op te leveren product.
Records
Dynamische managementproducten waarin informatie over de projectvoortgang wordt bijgehouden.
Reduce
Een risicomaatregel tegen een risico waarbij proactief acties worden ondernomen om de kans dat een gebeurtenis optreedt te reduceren door het uitoefenen van een beheersing, en/of de impact van de gebeurtenis te reduceren als die zich zou voordoen.
Registers
Formele gegevensverzameling die door de Project Manager worden beheerd en waarvoor overeenstemming met de Project Board nodig is wat betreft de opmaak, samenstelling en gebruik. PRINCE2 registers: Issue Register Risk Register Quality Register
Reject
Een maatregel voor een risico waarbij bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de kans niet te benutten of te vergroten. Het afwijzen van de risico is voordeliger dan het nemen van een ander risicomaatregel. De kans moet wel doorlopend worden bewaakt.
Release
Verzameling producten betrokken bij een overdracht. De inhoud van een release wordt als een eenheid gemanaged, getest en geïmplementeerd.
Report
Management product waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project.
Residual risk
Het risico dat overblijft nadat de risicomaatregel is uitgevoerd.
Responsible Authority
De persoon of groep die opdracht geeft tot het project en die bevoegdheid heeft om namens de opdrachtgever resources en middelen (financieel) beschikbaar te stellen.
Reviewer
Persoon of groep, onafhankelijk van de producent, die beoordeelt of een product voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de betreffende Product Description.
RFC
Een voorstel voor een wijziging. De Request For Change is een middel, bijvoorbeeld een formulier, om een aanpassing aan producten en product specificaties voor te stellen. Het is een speciale vorm van een Project Issue.
Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Actionee
Een benoemde eigenaar van een actie om een bepaalde risico aan te pakken. Voor sommige acties valt het expliciet beheersen mogelijk niet in het verantwoordingsgebied van de risico-eigenaar, in deze situatie moet er een eigenaar van actie worden aangewezen om het risico aan te pakken. Hij/zij moet de risico-eigenaar op de hoogte houden van de […]
Risk appetite
Unieke houding van een organisatie tegenover het nemen van risico’s, waarbij de organisatie bepaalt hoeveel risico aanvaardbaar is en hoeveel niet.
Risk Estimation
Het schatten van de kans en de impact van een afzonderlijk risico, waarbij rekening moet wordt gehouden met: bepaalde standaarden gewenste risiconiveaus onderlinge afhankelijkheden relevante factoren
Risk Evaluation
Het proces van doorgronden van het netto-effect van het geheel van geïdentificeerde bedreigingen en kansen op een activiteit.
Risk Log
Een document met de identificatie, inschatting, impactbeoordeling en tegenmaatregelen met betrekking tot alle geïdentificeerde risico’s. Het Risk Log wordt opgesteld tijdens “Starting a Project” en wordt gedurende het project steeds aangepast.
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.
Risk Management Strategy
Een strategie die beschrijft: de doelen van het toepassen van risicomanagement de procedure die zal worden gevolgd de rollen en verantwoordelijkheden risicotoleranties de timing van risicomanagementinterventies de tools en technieken die worden gebruikt de rapportage-eisen
Risk Owner
De aangestelde persoon die verantwoordelijk is voor het managen, bewaken en beheersen van alle aspecten van een bepaald, aan hem/haar toegekend risico. Onder het eigenaarschap valt ook de implementatie van de gekozen maatregelen om de bedreigingen aan te pakken of de kansen te maximaliseren.
Risk Profile
Grafische representatie van het Risk Log op twee assen, waarbij de kans op een risico wordt afgezet ten opzichte van de impact van het risico.
Risk Register
Een formele lijst waarin de geïdentificeerde risico’s op een initiatief zijn vastgelegd, inclusief status en geschiedenis.
Risk Response
Acties die kunnen worden ondernomen om een situatie op zo’n niveau te brengen, dat de blootstelling aan risico’s aanvaardbaar wordt voor de organisatie. Deze maatregelen zijn onder te brengen in een aantal categorieën van risicomaatregelen.
Risk Response Category
Een categorie van risicomaatregelen. Mogelijke categorieën voor het reageren op bedreigingen: Vermijden (Avoid) Reduceren (Reduce) Overdragen (Transfer) Accepteren (Accept) Delen (Share) Voor kansen: Benutten (Take) Vergroten (Enhance) Afwijzen (Reject) Delen (Share)
Risk Tolerance
De drempelniveaus van blootstelling aan risico’s, die de trigger zijn voor een Exception Report om de situatie onder de aandacht van de Project Board te brengen. Risk Tolerance kunnen grenzen voor geaggregeerde risico’s van het plan of voor een bepaalde afzonderlijke bedreiging omvatten. De risicotolerantie wordt vastgelegd in de Risk Management Strategy.
Risk Tolerance Line
Een lijn die wordt getrokken op het samengevatte Risk Profile. Risico’s die boven deze lijn uitkomen, kunnen niet worden geaccepteerd (niet aanvaardbaar) zonder ze te melden bij een hoger niveau van autoriteit. Bij een project zou de Project Manager deze risico’s doorverwijzen naar de Project Board.
Role description
Een beschrijving van de verzameling verantwoordelijkheden die kenmerkend is voor een rol.
Schedule
Grafische weergave van een plan, meestal een beschrijving van een opeenvolging van taken, inclusief toewijzingen van resources, die gezamenlijk de uitvoering van het plan beslaan. Voor een weergave van een tijdschema wordt vaak de Gantt Chart gebruikt. In PRINCE2 moeten projectactiviteiten alleen worden vastgelegd in de planningen die gerelateerd zijn aan een Project Plan, Stage […]
Scope
Het geheel aan producten en de eisen daaraan. De scope wordt beschreven aan de hand van de product compositiestructuur voor het plan en de daaraan gerelateerde Product Descriptions.
Scope Tolerance
De afwijking van de scope van een plan die is toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. Scopetolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan in de vorm van een verwijzing naar de product compositiestructuur voor dat plan of een notitie.
Senior Supplier
De rol in de Project Board die verantwoordelijk is voor het leveren van kennis en ervaring voor de belangrijkste disciplines die betrokken zijn bij de productie van de op te leveren producten van het project. De Senior Supplier vertegenwoordigt de leveranciersbelangen in het project en levert de resources vanuit de leverancierskant.
Senior User
De rol in de Project Board die verantwoordelijk is voor het zorgen dat de behoeften van de gebruikers correct worden gespecificeerd en dat de oplossing in die behoeften voorziet.
Share
Een risicomaatregel voor een bedreiging of kans door toepassing van een lusten/lasten-formule: beide partijen delen de lusten (binnen de vooraf afgesproken grenzen), wanneer de kosten lager zijn dan de begroting. beide partijen delen de lasten (binnen de vooraf afgesproken grenzen), wanneer de begroting wordt overschreden.
Specialist Product
Een product waarvan de ontwikkeling in het plan wordt beschreven. De specialistische producten zijn specifiek voor een afzonderlijk project. Andere woorden voor specialistisch product zijn: Deliverable Output Voorbeelden: Reclamecampagne Kaartverkoop voor een parkeerterrein Fundering van een gebouw Nieuw bedrijfsproces
Sponsor
De belangrijkste persoon achter een programma of project. PRINCE2 definieert geen aparte rol voor de sponsor. De sponsor is meestal de Executieve in de Project Board of de persoon die de Executive heeft benoemd.
SRO
De Senior Responsible Owner is de persoon die verantwoordelijk is voor het zorgen dat een veranderingsproject of -programma aan de doelstellingen voldoet en de geraamde benefits oplevert. De persoon zou de eigenaar moeten zijn van de totale bedrijfsverandering die wordt ondersteund door het project. De SRO moet erop toezien dat de verandering een bedrijfsfocus houdt, […]
Stage
Belangrijk onderdeel binnen de Controls. Voor beheerdersdoeleinden wordt een project onderverdeeld in fasen die binnen PRINCE2 Stages worden genoemd. De Project Board accordeert de projectovergang voor steeds een Stage.
Stage Plan
Een gedetailleerd plan dat wordt gebruikt als basis voor de projectmanagementbeheersing gedurende de fase.
Stakeholder
Partijen met een belang bij de uitvoering van het project. Het gaat hier ook om partijen die gevolgen ondervinden van de resultaten van het project, inclusief de eindgebruikers. Onder de stakeholders vallen elk individu, groep of organisatie die een initiatief (programma, project, activiteit of risico) kan beïnvloeden, erdoor kan worden beïnvloed of meent erdoor te […]
Start-up
De activiteiten voorafgaand aan het project en welke wordt ondernomen door de Executive en de Project Manager. Onder deze activiteiten valt het opstellen van: De Business Case op hoofdlijnen De Project Brief Het Initiation Stage Plan
Strategy
Een aanpak of een te volgen lijn, ontworpen om een lange-termijn-doel te bereiken. Strategieën kunnen op verschillende niveaus worden ingesteld: bedrijfsniveau programmaniveau projectniveau PRINCE2 kent de volgende strategieën: Communication Management Strategy Configuration Managent Strategy Quality Management Strategy Risk Management Strategy
Supplier
De groep of groepen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de producten van het project.
Tailoring
Het zodanig aanpassen van een raamwerk, zoals PRINCE2 of ITIL, zodat het past in de organisatiestructuur. Een raamwerk wordt zodanig aangepast, dat projecten volgens het raamwerk worden uitgevoerd, maar waarbij de structuur van de organisatie behouden blijft. Voordeel is dat de juiste mate van planning, beheersing en gebruik van de processen en thema’s wordt toegepast. […]
Team Manager
De persoon die verantwoordelijk is voor het produceren van die producten die zijn toegewezen door de Project Manager, me de juiste kwaliteit, doorlooptijd en tegen de kosten die acceptabel zijn voor de Project Board. De Project Manager stuurt de Team Manager aan en ontvangt de rapportages over de werkzaamheden van de Team Manager. Als er […]
Team Plan
Een optioneel planniveau dat gebruikt wordt als basis voor teammanagementbeheersing bij het uitvoeren van Work Packages.
Technical Stage
Een methode voor het groeperen van werk aan de hand van de gebruikte technieken of gemaakte producten. Deze fase leidt tot fasen die elementen omvatten, zoals: Ontwerp (Design) Bouw (Build) Implementatie (Implement/Run) Dergelijke fasen  zijn technische fasen en hebben een andere betekenis dan management fasen.
Theme
Aspect van projectmanagement dat voortdurend aandacht behoeft en dat een specifieke behandeling vereist om de processen effectief te laten zijn. De thema’s van PRINCE2 zijn: Plans Quality Organization Business Case Progress Change Risk
Time Tolerance
De afwijking van het tijdspad van een plan die is toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. Tijdtolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan.
Time-Driven Control
Een beheersinstrument voor het management dat periodiek wordt gebruikt om het volgende niveau van bevoegdheid in staat te stellen de voorgang te bewaken. Voorbeeld van een time-driven control is dat een instrument dat eens in de twee weken wordt gebruikt. De twee tijd-gestuurde voortgangsrapportages onder PRINCE2 zijn: Checkpoint Report Highlight Report
Tolerance
Tolerantie is een term binnen programmamanagement, die een groep projecten beschrijft die zijn gestructureerd rond afzonderlijke stapsgewijze wijzigingen in de bekwaamheden van een organisatie en de realisatie van benefits.
Tranche
Begrip binnen programmamanagement, die een groep projecten beschrijft die zijn gestructureerd rond afzonderlijke stapsgewijze wijzigingen in de bekwaamheden van een organisatie en de realisatie van benefits.
Transfer
Risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een externe partij de verantwoordelijkheden overneemt voor een deel van de financiële impact van de bedreiging. Voorbeelden van een overdracht: Een organisatie verzekert zich tegen een cyberaanval Clausules in een contract, zodat de organisatie niet verantwoordelijk is voor…
Trigger
Een gebeurtenis of een besluit dat leidt tot de activering van een proces.
User
De persoon of groep dat de eindproducten van het project daadwerkelijk gaat gebruiken, of er de gevolgen van gaat ondervinden. Gebruikers zijn vaak in verschillende groepen in te delen, bijvoorbeeld: gebruikers, beheerders en personen die na afronding van het project onderhoud aan producten plegen.
User Acceptance
Specifieke vorm van acceptatie door de persoon of groep die gebruik gaat maken van het product na overdracht aan de operationele omgeving.
Variant
Een variatie op een als baseline vastgelegd product. Een handleiding kan bijvoorbeeld een Engelse als een Nederlandse versie hebben.
Version
Een specifieke baseline van een product. De versienummer maakt duidelijk in welke ontwikkelingsfase het product is. Versie 0.1: product is in ontwikkeling, de ontwikkeling is net begonnen. Versie 0.2: product is verder in de ontwikkeling, maar verder dan versie 0.1. Versie 1.0: eerste definitieve versie van het product is klaar Versie 1.1: hoewel het product […]
Waterfall Method
Ontwikkelingsaanpak die lineair en opeenvolgend is, met duidelijk verschillende doelen voor elke fase van ontwikkeling. Met het afronden van een ontwikkelingsfase, gaat de ontwikkeling verder met de volgende fase. Er kan niet worden teruggekeerd naar de vorige fasen.
Work Package
Alle informatie die nodig is om een of meer producten te maken, wordt gebundeld in een werkpakket. Het werkpakket bevat: Product Descriptions Beperkingen, zoals tijd of kosten Koppeling met andere producten Het werkpakket vormt de wederzijdse bevestiging van de afspraken tussen de project manager en de team manager, die het werkpakket gaat uitvoeren.